Radiology

Depatment

Image
Dr Hom Prasad Pant

Image
Dr Niraj Aryal

Image
Dr Ambesh Desar

Image
Dr Binaya Adhikari