Orthopaedics

Depatment

Image
Dr Shiv Raj Paneru

Head of Department (HOD)

Image
Dr Madhusudan Ghale Gurung

Image
Dr Prasannadip Karki

Image
Dr Gynendra Joshi

Image
Dr Sanjiv Khadka